Biz hakda

BIZI

KOMPANI .A

BIZI

KOMPANI .A

kompaniýasy

BIZ BIZ >>

Rizhao öňdebaryjy aýna tehnologiýasy Co., Ltd. laminirlenen aýna önümçilik liniýasynda ýöriteleşen zawod.Döredileli bäri dowam edip gelýän "bütewilik, hil, innowasiýa we hyzmat" pelsepesiniň ýolbaşçylygynda kompaniýamyz, müşderiler üçin dünýä ösen aýna çuňňur gaýtadan işleýiş maşynyny üpjün etmek üçin aýna gaýtadan işlemek tehnologiýalaryny ösdürmäge borçlanýar. önümlerini täzelemäge we tehnologiki innowasiýalarda üznüksiz öňe gidişlige kömek ediň.
Indi aýna gaýtadan işlemek ulgamynda gaty ösen tehnologiýamyz bar, 2019-njy ýyldan başlap, kompaniýamyz has awtomatiki önümleri öndürmek we bar bolan tehnikany kämilleşdirmek we köne tehnologiýany basgançak bilen ösdürmek üçin uniwersitet bilen hyzmatdaşlyk edýär.

Paýhasly dizaýn, ösen tehnologiýa, meşhur marka konfigurasiýasy we ýyly hyzmat, bularyň hemmesi bize has köp bazar almaga mümkinçilik berýär.Indi lideriň önümleri diňe bir içerki däl, eýsem Aliair, Awstraliýa, Braziliýa, Amerika, Kanada, Kolumbiýa, Ekwador, Fransiýa, Gana, Gollandiýa, Hindistan, Indoneziýa, Yrak, Ysraýyl ýaly 40-dan gowrak ýurtda we sebitde-de uly meşhurlyga eýe boldy. , Kuweýt, Malaýziýa, Mawritis, Meksika, Marokko, Mozambik, Täze Zelandiýa, Pakistan, Portugaliýa, Rumyniýa, Russiýa, Serbiýa, Singapur, Günorta Afrika, Günorta Koreýa, Taýland, Urugwaý, BAE, Wýetnam we ş.m. Köp ýurtda biziň wekilimiz bar .Müşderiniň tassyklamagy enjamymyz üçin iň gowy şahadatnama.

Näme edýäris >>

Indi kompaniýamyz aýna gaýtadan işleýän maşyn we eva laminasiýa materiallaryny iki önümçilik meýdançasyny gurdy.Gyzgyn satýan önümlerimizde awtomatiki aýna laminasiýa enjamy, aýna ýylylygy siňdirýän peç, aýna egilmek we erediji maşyn, aýna ýalpyldawuk maşyn, aýna ýuwujy maşyn, dik we keseligine aýna kir ýuwýan maşyn, aýna kesiji maşyn, aýna geçiriji gol we eva film bar.Şeýle hem, gabat gelýän gapy we penjire enjamlaryny satýarys we ş.m.ISO standarty kompaniýamyzda berk ýerine ýetirilýär.Aýna gaýtadan işleýän maşynlarymyz hem CEB CE şahadatnamasyndan geçdi.Gowy öndürijilik hyzmatdan soň gowy enjamlar bilen üpjün edilýär.Energiýany tygşytlamak we ýokary netijelilik.Mysal üçin, laminasiýa edýän aýna maşynymyz awtomatiki iş tertibine, möhüm meseleler barada öňünden duýduryş bermäge we ýokary derejeli laminirlenen aýna üçin takyk gözegçilik edip biler.Bu funksiýalaryň hemmesi ýokary hilli laminirlenen aýnany gaýtadan işlemek üçin örän möhümdir we ähtimal iň uly ýitgileriň öňüni alyp biler.Eger enjamymyz aýna gaýtadan işlemekde soraglary azaldyp bilse, ynanyp boljak gowy maşyn boljakdygyna ynanýarys.

Şahadatnama

şahadatnamasy
şahadatnamasy
şahadatnamasy
şahadatnamasy