Cnc aýna kesmek we awtomatiki ugrukdyryjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Leaderolbaşçy doly awtomatiki aýna kesiji maşyn, aýna ýüklemek we düşürmek, göni çyzyk kesmek, ýörite şekilli kesmek, howa ýüzmek, aýnadan erkin ýöremek, awtomatiki bellik we beýleki funksiýalary birleşdirýär. Aýna kesiji maşyn uzakdan dolandyrmak arkaly dolandyrylyp bilner. Bir maşyn edip biler üç maşyn hökmünde ulanylmaly: aýna kesiji maşyn, aýna ýükleýji maşyn, aýna döwýän maşyn. Bu enjam işçileriň iş güýjüni we iş howpuny ep-esli azaldar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

1.360 ° pyýada, dört topar 360 ° aýlanýan tigir, ussahanada erkin geziň.
2. Aýnany awtomatiki usulda ýükläň, uly goly awtomatiki ýokarlandyryň, stakany gözläň, stakany tapyň we stakany ýüklemek üçin aýnany awtomatiki ýokaryk galdyryň we kesiş stoluna goýuň.
3.Awtomatiki bellik, awtomatiki okamak programmasy aýnanyň ululygyny, mukdaryny, müşderiniň maglumatlary we sargyt belgisini çap edip biler we awtomatiki usulda stakana dakylýar.
4. precokary takyklygy we ýokary tizlikli kesmegi gazanyp bilýän enjamlar we kompýuter baglanyşyklary bilen akylly kesmek, çyzykly kesmek, ýörite görnüşli kesmek, ýalňyş işleme, awtomatiki lazer ýerleşdiriş nagşyny skanirlemek ýaly birnäçe täze aýratynlyklara eýedir. we ş.m.
5.Aptomatiki düzüliş optimizasiýasy, OPTIMA we öýde öndürilen Guiyou optimizasiýa programma üpjünçiligi awtomatiki optimizasiýa ulgamy bilen utgaşykly.
6. Aýnanyň gyrasyny awtomatiki gözlemek üçin uzak infragyzyl skaner awtomatiki ýerleşdiriş ulgamy bilen awto-açyş.
7. Howa bilen ýüzmek, howa akymynyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin kesiş stolunda ýüzden gowrak deşik deň derejede ýerleşdirildi.
8. Enjam amatly işlemegiň artykmaçlyklary, pes maýa goýumlary we ýokary peýdalary bar we enjamy işletmegiň umumy çykdajylaryny ep-esli azaldar.Kiçi we orta göwrümli aýna kärhanalary üçin iň amatly enjam.

Enjamlaryň modeli we spesifikasiýasy

Doly awtomatiki aýna kesiji maşyn LD-CNC3826

Iň uly ululyk

3660 * 2440mm

Stoluň beýikligi

900 ± 50mm.

Galyňlygy kesmek

3 ~ 19mm

Çyzykly parallellik

≤ ± 0,25mm / m

Diagonal takyklyk

≤ ± 0.30mm / m (bölegi döwmezden ozal çyzygyň takyklygyna baglylykda ýokardaky takyklyk)

Köpriniň kesiş tizligi

0 ~ 150m / min. (Düzülip bilner)

Köpriniň tizlenmesini kesmek

≥3.0m / s2

Pyçagyň kellesiniň tizligi

50150m / min

Pyçak kellesiniň tizlenmegi

≥6.0m / s2

Kelläni kesmekde ýalňyşlyk

≤ ± 0.15mm

Elektrik çeşmesi

380V / 50HZ

Kuwwat

8 KW

Howa basyşy

0.6PA

Önümiň beýany

LEADER awtomatiki aýna kesiş çyzygy üç bölekden ybarat: ýüklemek stoly, stol kesmek we döwmek stoly.esasan tekiz aýnany kesmek we döwmek üçin ulanylýar, bu kärhanalara awtomatiki we akylly iş tertibini durmuşa geçirmäge, önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmaga we zähmet çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edip biler.
Awtomatiki aýna ýüklemek / awtomatiki geçiriş / awtomatiki ýerleşiş / awtomatiki optimizasiýa / awtomatiki kesmek we döwmek funksiýalaryna düşüniň.
Has ýokary howpsuzlyk, has ýokary tizlik we has takyk.has ýönekeý işlemegiň, has ýokary optimizasiýa tizliginiň, has gowy durnuklylygyň we köp zähmet tygşytlamagyň aýratynlyklaryna eýedir.
Ösen mehaniki gurluş, import edilýän dolandyryş ulgamy we kesiş optimizasiýasy programma üpjünçiligi aýnanyň kesilmeginiň hilini we kesiş tizligini ep-esli ýokarlandyrýar.

Suratlar ýüklenýär

önüm
önüm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň