Egri aýna üçin aýna egiriji maşyn

Gysga düşündiriş:

Leaderolbaşçy aýna egiriji maşyn, egilmek, birleşdirmek, eremek we süýşmek wagtynda ýyladyş we sowadyş temperaturasyna gözegçilik etmek üçin awtomatiki termostaty kabul edýär?ýylylygy yzygiderli we sessiz saklaýan prosedura.Aýna egilýän peçiň gapagyny pnewmatik hereketlendiriji gurmak arkaly açmak we ýapmak aňsat. Aýna egilmek we ereýän peç balyk çüýşesi, çaý stoly we aýna ýuwulýan basseýn we ş.m.Peçiň ululygy müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda üýtgedilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

1. owadan görnüşi, maşynyň üstü poslamaýan polatdan ýa-da çörek bişirýän polatdan owadan, gaty güýçli we çydamly
2. ýönekeý iş, bu egilme maşyn kompýuter tarapyndan dolandyrylýar, her ýyladyş elementini hakyky islege görä sazlap bilersiňiz.
3.Gaty howpsuz.ýokarky gapak demir ýol bilen enjamlaşdyrylan, bir işçi ýokarky gapagy aňsatlyk bilen hereket edip biler.El bilen götermek üçin has köp adam gerek däl.
4. wagty tygşytlaýan we zähmeti tygşytlaýan, öňdebaryjy aýna egiriji maşynyň iki görnüşi bar.Biri bir otagda aýna gyzdyrýar we sowadýar, beýlekisinde aýnany ýylatmak we sowatmak üçin iki otag bar.

Garnitura talaplary

Dürli şekilde egilen aýna öndürilende, belli bir maksat üçin dürli galyplar gerek, şonuň üçin enjam galyplary öz içine almaýar.Müşderiler muny özleri taýýarlamaly, ýöne tehniki görkezmeleri hödürläp bileris.Birmeňzeş şekil we ululyk öndürýän bolsa, bu galyp gaýtadan ulanylýar.
Bar bolan aýna egilme galyplaryny düzedip bolmaýar we diňe bir egrilik bilen aýna emele getirip bilýär.Dürli egrilen ýüzler bilen dürli egilen aýna öndürmek üçin, gyzgyn egilýän aýnanyň önümçilik netijeliligine täsir edýän dürli aýna egilýän galyplary çalyşmaly.

amaly

önüm
önüm
önüm
önüm
önüm
önüm
önüm
önüm
önüm

Garnitura talaplary

önüm
önüm
önüm

Suratlar ýüklenýär

önüm
önüm
önüm

Müşderi zawody

önüm
önüm
önüm
önüm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary