Gorizontal ýokary tizlikli aýna gödek gyrasy maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu enjam ýokary tizlikli aýna gödek gyrasy we filmi aýyrýan maşyn.
Adaty inçe gyrasy üweýji maşyn, has köp wagt alýar, şonuň üçin zawodlarda aýna gapylar we penjireler üçin uly sargytlary ýerine ýetirmek kyn bolar.
Mundan başga-da, kämahal inçe gyralary düzmäge zerurlyk ýok. Diňe gödek gyrasy bilen gurmak, daşamak we beýleki amallar wagtynda operatorlary çyzmazlyk üçin eder.
Şonuň üçin aýna penjireleri we gapylary gaýtadan işlemek üçin diňe bir ygtybarly we çalt däl, eýsem amaly we ýokary netijelilik hem maýa goýmak üçin ýer we pul tygşytlap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň artykmaçlyklary

1.Leder gorizontal ýokary tizlikli aýna gyrasy maşyn dört taraply üwemek usulyny ulanýar.Aýlanýan stol bilen enjamlaşdyrylan aýnany herekete getirmek gaty amatly.
Esasy şah, suw çüýşesi we esasy guty poslamaýan polatdan ýasalyp, poslamazlygyny üpjün edip biler.
2. Gutujykdaky ýokarky we aşaky ýylmaýjy tigirler, ne rezin tigirler, ne-de göwher tigirleri bolan GGS ýylmaýjy tigirlerdir.Adaty ulanmak üçin aýna gyrasy ýalpyldawuk maşynymyz günde 500 inedördül metr üweýär.
3. Filmi aýyrýan tigir bilen.Ordinaryönekeý üweýji tigir 10,000-20,000 inedördül metr üwürip biler, ýylmaýjy tigirimiz bolsa 40,000-50,000 metr üýşürip biler.Kepderi çukurymyz we arka tigirimiz ikitaraplaýyn üwemek bilen deňdir.Kepderi çukury gyra çekilende, aýnany titremez, şonuň üçin indiki berkitmek has gowudyr we ýykylmaz. Universalhliumumy tigir suw geçirmeýär, aşaky suw bolsa aýlanýar.

önüm
önüm

Önümiň artykmaçlyklary

1. Egriji we poliş gutusy poslamaýan polatdan ýasalýar.
2. Suw gaýtadan ulanylyp bilner.
3. Poliseri sazlap bolýar.Uly göwrümli ýa-da kiçi göwrümli aýna enjamda kynçylyk çekmeýär

Suratlar ýüklenýär

önüm
önüm
önüm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň